เงินเดือน 70,000 สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปิดรับสมัครพนักงานราชการพิเศษ สมัครด้วยตนเองวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2558

สมัครงาน งาน หางานใหม่ เงินเดือน 70,000 สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปิดรับสมัครพนักงานราชการพิเศษ สมัครด้วยตนเองวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2558

ไทย – ประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการที่จะปฏิบัติ 2.ประสบการณ์เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการในสาขาใดสาขาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ หรือการสื่อสารองค์กร ไม่น้อยกว่า 5 – 10 ปี 3.มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการ ในระดับประเทศไม่ต่ำกว่า ๓ ชิ้น 4.มีความสามารถพิเศษที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ศึกษา วิเคราะห์ เสนอให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการ การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติ เพื่อให้แจ้งเตือนและกระจายข่าวความรุนแ…รงของภัยพิบัติ การสิ้นสุดของภัยพิบัติผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้งให้ข้อมูล คำแนะนำการลดความสูญเสีย การหนีภัย การเลี่ยงภัย และการบรรเทาภัย ให้กับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ โครงการ กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานด้วย 2.ประสานงาน หรือร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูล หรือการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3.ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กำหนดแนวทางและประสานให้มีการศึกษาฝึกอ…

29 July 2015 | 7:43 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments