เจ้าพนักงานธุรการ

งาน มองหางาน เจ้าพนักงานธุรการ

จังหวัดนราธิวาส – ด้วยจังหวัดนราธิวาส ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท พนักงานทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เจ้าพนักงานธุรการ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ – ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ ร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของทางราชการ อัตรา : 1 อัตรา เงินเดือน : ค่าตอบแทน 13,800 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ…

11 March 2019 | 8:34 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments