เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)

รับสมัครงาน ค้นหางาน เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)

กรมการปกครอง – พระนคร, กรุงเทพฯ – Job information Reference Id: Bkp_0002833 Company: Position name: เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) Job location: Non-Thais allowed: No Job type: Permanent Vacancy: 100 Gender: Male or Female , Military status passed Age: non definite age Nationality: ไทย Job level: Officer Experience: N/A Education: Bachelor’s degree up Monthly salary range: 15,000 – 16,500 B Job field(s): Copy short url Press Control + C to copy 0 0 Job description ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัต…ิงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการปกครอง ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ๑. ด้านการปฏิบัติการ (๑) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติงาน พัฒนาระบบงาน ตรวจสอบ ปรับปรุงกฎหมาย รวมทั้งการติดตามประเมินผล และปฏิบัติงานด้านการปกครองเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ การอำนวยความเป็นธรรม การปกครองท้องที่ การอาสารักษาดินแดน แล…

13 March 2016 | 4:47 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments