เจ้าหน้าที่การศึกษา (Education Officer) จ.สมุทรสาคร

หางาน หางาน เจ้าหน้าที่การศึกษา (Education Officer) จ.สมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร – เจ้าหน้าที่การศึกษา (Education Officer) จ.สมุทรสาคร ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การศึกษา (Education Officer) จ.สมุทรสาคร ความรับผิดชอบ : ทำหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย (เด็กแรงงานข้ามชาติ) ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ครูที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมออกแบบและวางระบบการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับลูกแรงงานข้ามชาติในศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัย พื้นที่สำนักงานสมุทรสาคร กำกับติดตามและพัฒนางานด้านการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กแรงงานข้ามชาติ ร่วมสนับสนุนงานเชิงวิชาการสำหรับครู ทั้งด้านเนื้อหาการออกแบบหลักส…ูตรและรูปแบบการสอนที่เหมาะสม ร่วมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กแรงงานข้ามชาติ ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา พัฒนาศักยภาพครูทั้งชาวไทยและชาวพม่า กำกับดูแลการบริหารศูนย์การเรียนรู้ฯ ร่วมกับครูและเจ้าหน้าที่สนามในพื้นที่ ประสานกับหน่วยงานและองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดส่งหัวหน้างานและแหล่งทุน งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบปริญญาตรีทางการศึกษา ครุศาสตร์ สังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชา…

10 August 2017 | 1:09 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments