เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

งาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

กรุงเทพฯ – าเงินเดือน ระดับ 2 ขั้น 7,100 บาท จำนวน 1 อัตรา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ออกใบเสร็จรับเงินโครงการต่างๆ ร่วมนับเงินบริจาคนอกสถานที่ นำส่งเงินสำนักงานการคลัง เช็คสต็อกสินค้าห้องได้บุญ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี 2) ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน 3) วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการเงิน หรือบัญชี 4) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้ดี 5) หา…) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป ติดที่ใบสมัครสอบ จำนวน 1 รูป และบัตรประจำตัวสอบ จำนวน 1 รูป 2) สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จำนวน 1 ฉบับ 3) สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 5) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 6) หนังสือสำคัญ แบบ สด.8 (สมุดประจำตัวทหารกองหนุน) หรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือก แบบ สด.43 จำ…

29 December 2016 | 8:49 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments