เจ้าหน้าที่ข้อมูล และสื่อเผยแพร่ : จังหวัดกรุงเทพ

งาน งานว่าง เจ้าหน้าที่ข้อมูล และสื่อเผยแพร่ : จังหวัดกรุงเทพ

กรุงเทพฯ – ยใต้แนวทาง คนอยู่ได้ ป่าอยู่ได้ งานจิตสำนึกกับเยาวชน และงานเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เจ้าหน้าที่ข้อมูล และสื่อเผยแพร่ : จังหวัดกรุงเทพ หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ประสานงานข้อมูลภายในหน่วยงาน รับผิดชอบการรวบรวมและเขียนบทความเพื่อสรุป องค์ความรู้ในการดำเนินงาน รับผิดชอบการจัดทำสื่อเผยแพร่ต่างๆ และ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านสื่อออนไลน์ของมูลนิธิ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ประสานงานภายในหน่วยงาน เพื่อรวบรวมข้อมูลและสรุปองค์ความรู้ในการดำเนินโครงการ เขียนบทความ หรือ สรุปข้อมูลเพื่อใ…Organization : มูลนิธิไทยรักษ์ป่า Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Date : 6 May 2018 View : 1939 Deadline : 31 / May / 2018 มูลนิธิไทยรักษ์ป่า ได้รับการสนับสนุนการก่อตั้งและการดำเนินงาน จากบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด(มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป มีภารกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และผืนป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญของประเทศไทยให้เกิดความยั่งยืน โดยมีการดำเนินงานใน 3 จังหวัด คือ จ.เชียงใหม่ จ.นครศรีธรรมราช และ จ.ชัยภูมิ โดยขอบเขตงานโครงการ ครอบคลุมงานอนุรักษ์และฟื้นฟู ภา…

10 September 2018 | 2:12 am งาน หางาน สมัครงาน

Comments

comments