เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) วิชาชีพ

หางาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) วิชาชีพ

จังหวัดเชียงใหม่ – ลักษณะงาน 1. พัฒนาและดำเนินการจัดการตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. ให้คำแนะนำและจัดการอบรมด้านความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและคงที่ของการรักษาความปลอดภัยเช่น การป้องกันอัคคีภัย 3. การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎระเบียบความปลอดภัยของบริษัท และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและภายในอาคาร 4. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับก…รมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในบริษัท 5. ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท มีความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในบริษัท 6. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง 7. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัส มีอาหารกลางวันและของว่าง เงินเดือน ไม…

23 September 2016 | 7:48 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments