เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป (สงขลา)

รับสมัครงาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป (สงขลา)

จังหวัดสงขลา – ารถใช้โปรแกรม Microsoft Office เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ 2.6) มีการประสานงานที่ดี ติดตามงาน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 2.7) มีความรู้ความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา แนะนำและเสนอแนะวิธีการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพที่ดีได้ 3.วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้โดย :- 3.1) ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นการสมัครด้วยตนเอง (ในวันและเวลาราชการ) ได้ที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เล…ย) จำนวน 1 ชุด 4.9) หนังสือผ่านงานและหลักฐานแสดงรายได้ครั้งหลังสุด จำนวน 1 ชุด 4.10) ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 3 เดือน) จำนวน 1 ชุด 5.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก และหลักเกณฑ์การคัดเลือก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกและหลักเกณฑ์การคัดเลือก ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ทางเว็บไซต์ www.narit.or.th หรือติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 053-225-569 ต่อ 208 **หมายเหตุ** กรุณาอ่านประกาศใน website สถาบันฯโดยละเอียดก่อนการสมัครด้วย www…

14 July 2016 | 5:35 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments