เจ้าหน้าที่จัดซื้อทั่วไป (Procurement Officer)

หางาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่จัดซื้อทั่วไป (Procurement Officer)

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) – กรุงเทพฯ – มายยื่นซองประกวดราคา เช่น การจัดจ้างแม่บ้าน, รปภ. เป็นต้น งานประเมินราคาสินค้าที่มีต้นทุนเพิ่มในการบำรุงรักษา และการวิเคราะห์ Life Cycle Cost ของสินค้าเปรียบเทียบ เพื่อให้ผู้ขอซื้อพิจารณา ทำการเจรจาต่อรองเงื่อนไขของสินค้าและราคาที่เหมาะสม การส่งมอบ ระยะเวลาการชำระ ทำการสรรหาผู้ขายสินค้าและบริการรายใหม่เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ขาย ทะเบียนสัญญาจ้างในฐานข้อมูล ตรวจสอบความความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวกับการออกใบสั่งซื้อ สั่งจ้างและดูแลสัญญาการจัดซื้อต่าง ๆ จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดหา เช่นใบสั่งซื้อ… สั่งจ้าง และบันทึกต่างๆ ปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติจัดซื้อ และกฎระเบียบบริษัท อัตรา – เงินเดือน – สวัสดิการ 1. ค่ารักษาพยาบาล 2. ลาอุปสมบท หรือลาประกอบพิธีฮัจจ์ 3. เช็คของขวัญเมื่อพนักงานสมรสและสิทธิในการลาเพื่อสมรส 4. การลาคลอดบุตรและเงินพิเศษ 5. เงินสวัสดิการมรณะสงเคราะห์ ค่าฌาปนกิจและสิทธิในการลา 6. ในช่วยเหลือกรณี ประสบอัคคีภัย วาตภัย หรืออุทกภัย 7. การตรวจสุขภาพประจำปี 8. การประกันภัยอุบัติเหตุและการประกันชีวิต 9. เครื่องแบบพนักงาน 5 ชุด 10.เงินบำรุงขวัญ (โบนัส) ประจำปี ปรับเ…

15 January 2016 | 1:25 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments