เจ้าหน้าที่จัดซื้อโครงการ

งาน มองหางาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อโครงการ

KPN LAND – ห้วยขวาง, ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ – ราคา เพื่อลดต้นทุนให้กับบริษัทฯ 3 จัดทำเอกสารสั่งซื้อ (P.O.) (W.O.) จัดจ้าง จัดหาวัสดุ,สิ่งของ ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการของบริษัทฯ 4 บริหารงานด้านกระบวนการ การจัดส่งวัสดุ , สินค้าให้ตรงตามเวลาที่กำหนด 5 สรรหา Supplier รายใหม่ๆ และเพิ่มจำนวนใน Supplier List 6 ตรวจสอบ และรับสินค้า / ติดต่อ Supplier เคลมสินค้า 7 เจรจาต่อรองเงื่อนไขการชำระเงิน เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับบริษัทฯ 8 ดูแล จัดเก็บเอกสารการสั่งซื้อ เพื่อใช้ในกรณีการตรวจสอบเอกสารย้อนหลัง 9 Report งบประมาณการจัดซื้อแ…ต่ละโครงการ 10 Update Catalogue หรือสินค้าใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อนำเสนอผู้บริหารพิจารณา QUALIFICATIONS วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ / การตลาด สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี มีทักษะการเจรจาต่อรอง สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft ; Word , Excel , PWP มีความซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ มีประสบการณ์ในการจัดซื้อ 3 ปี ขึ้นไป มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งานตลอดเวลา อายุระหว่าง 24-30 ปี ประเภทธุรกิจ จัดซื้อ จัดก…

21 June 2018 | 7:37 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments