เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (วางแผนการจัดซื้อเชิงกลยุทธ์)

งาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (วางแผนการจัดซื้อเชิงกลยุทธ์)

บุญรอดบริวเวอรี่ – สิงห์ – ของผู้ขาย วางเป้าหมายในการพัฒนาผู้ขายเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ Logistic / Supply Chain Management / เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านกาจัดซื้ออย่างน้อย 3 ปีในธุรกิจขนาดใหญ่ และเข้าใจกระบวนการจัดซื้อจัดหาเป็นอย่างดี มีความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจมหภาค แน้วโน้มเทคโนโลยี สถานการณ์การตลาดและข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และระบบคุณภาพ ISO/ GMP/ HACCP มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะการเจรจาต่อร…หน้าทื่ความรับผิดชอบ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบกับโครงสร้างราคาวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ เพื่อคาดการณ์โครงสร้างต้นทุน บริหารความเสี่ยงและติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ์ตลาดของสินค้า ศึกษาและทบทวนขั้นตอนการทำงานในกระบวนการจัดซื้อ นำเสนอแผนงานและดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ศึกษาระบบบริหารงานจัดซื้อและ Supply chain เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน จัดทำรายงายเชิงสถิติและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรายปี ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนงาน ติดตามผลการดำเนินการ…

28 October 2016 | 4:58 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments