เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารอาวุโส / ผู้ช่วยผู้จัดการอาคารชุด (หลายโครงการทั่วกรุงเทพฯ)

งาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารอาวุโส / ผู้ช่วยผู้จัดการอาคารชุด (หลายโครงการทั่วกรุงเทพฯ)

Univentures PCL – ปทุมวัน, ปทุมวัน, กรุงเทพฯ – RESPONSIBILITIES บริหารจัดการอาคารให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ และอาคารที่บริหาร ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้รับเหมา ในการต่อเติม ตกแต่งพื้นที่ ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของร่วม และผู้มาติดต่อ รับเรื่องและแก้ไขปัญหาที่ได้รับจากเจ้าของร่วม และคอยสอดส่อง ดูแล อำนวยความสะดวกแก่เจ้าของร่วม ประสานงาน ลดต้นทุน และเร่งรัดเก็บค่าใช้จ่าย QUALIFICATIONS เพศชาย/หญิง อายุ 26 – 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือการจัดการ และมีประสบการณ์ทางด้านการบริหารอาคารชุดอย่างน้อย 3-5 ปี ประเภทธุรกิจ วิศวกรรม SKILLS PREFERRED Business and Finance: Property Management / Development Business and Finance: Management Business and Finance: Budgeting EXPERIENCE REQUIRED: 3 ปี EDUCATION PREFERRED คณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ SALARY ประเภทงาน งานประจำ ONLY THAI NATIONALS CAN APPLY AGE PREFERRED:FROM 26TO 35…

21 July 2018 | 5:05 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments