เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

สมัครงาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) – วัฒนา, กรุงเทพฯ – คลองเตย, กรุงเทพฯ – บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จก. (มหาชน) เป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 64 ปี เรามุ่งมั่นที่จะสร้างผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมและครอบครัวสำหรับลูกค้าชาวไทย เรามีกรมธรรม์ประกันชีวิตทุกรูปแบบตั้งแต่ การประกันชีวิตสามัญ การประกันชีวิตอุตสาหกรรม การประกันชีวิตกลุ่ม การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและการประกันสุขภาพ ขณะนี้เรากำลังมองหาบุคลากรที่มีศักยภาพ พร้อมที่จะเรียนรู้ พัฒนาและต้องการความก้าวหน้า เข้ามาร่วมงานกับเ…ราในตำแหน่งต่าง ๆ ต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมาย และตัววัดความสำเร็จ วางแผนและจัดประชุมเพื่อการให้ข้อมูลข้อคิดเห็นที่ถูกต้องตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด โดยมีการเสนอต่อที่ประชุมระหว่างฝ่ายงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จัดทำร่างระเบียบและคู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เตรียมและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อการตรวจสอบงานที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาการกำกับดูแลงานและร่วมจัดทำรายงานการตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะและติดตาม ผล…

20 February 2016 | 4:25 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments