เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล-Payroll

งาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล-Payroll

บางจากปิโตรเลียม – จตุจักร, กรุงเทพฯ – เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีและ/หรือ ปริญญาโททุกสาขาสถิติ / บริหารธุรกิจ / เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี หน้าที่งานโดยย่อ บริหารค่าตอบแทนพนักงานทั้งในและต่างประเทศ จัดทำ Succession Management ประสานงานและดูแล เรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ A ชั้น10, จตุจักร กทม. หรือ ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบได้ที่ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด… (มหาชน) 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้น10 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือส่งประวัติย่อ พร้อมรูปถ่ายมาที่ เอกสารประกอบการสมัคร รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย) สำเนาหนังสือผ่านงาน (ถ้ามี) สำเนาผลสอบ TOEIC (ถ้ามี) ขั้นตอนการพิจารณาผู้สมัคร บริษัทฯ จะพิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการเพื่อเข้ารับการทดสอบข้อเขียนกับทางบริษัทฯ ผู้ที่ผ…

8 October 2015 | 6:55 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments