เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต (โรงงานระยอง)

หางาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต (โรงงานระยอง)

จังหวัดระยอง – นการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อาทิ การปรับปรุงกระบวนการบริหารองค์กรด้านต่างๆ การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาบุคลากรโดยรวม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ว่า “ที่ไหนมีครัว ที่นั่นต้องมีเรา” สวัสดิการ 1. ทำงาน 5 วัน สำหรับ พนักงานที่สังกัดสำนักงานใหญ่ , ทำงาน 6 วัน สำหรับ พนักงงานที่สังกัดโรงงานมหาชัย และโรงงานระยอง 2. โบนัสประจำปี 3. โบนัสผันแปรตามผลประกอบการ (Performance Bonus) 4. การทบทวนและปรับค่าจ้างประ…จำปี 5. นโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 6. ประกันสุขภาพกลุ่ม 7. ประกันอุบัติเหตุ 8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 9. กองทุนเงินช่วยเหลือเกษียณอายุ 10. รางวัลอายุงาน 11. รางวัลการมาทำงานสมบูรณ์ (เบี้ยขยัน) 12. ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน 13. เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ เช่น แต่งงาน, อุปสมบท ฯลฯ 14. แจกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯฟรีทุกเดือน ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต (โรงงานระยอง) รายละเอียดของงาน 1. ติดตามและประสานงานกับแผนกวางแผนการผลิต 2. ติดตามและประสานงานกับทีมผลิตเพื่อให้กา…

4 July 2016 | 10:56 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments