เจ้าหน้าที่ธุรการสายปฏิบัติการ

งาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่ธุรการสายปฏิบัติการ

ไทย – งานด้านธุรกิจศูนย์การค้า, ธุรกิจค้าปลึก, ธุรกิจการให้บริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ 6. มีใจรักการบริการ และบุคลิกภาพดี 7. มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี ติดต่อ แผนกทรัพยากรบุคคล สวัสดิการ สวัสดิการ – ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน – นอก – เครื่องแบบพนักงาน – เงินช่วยเหลือบิดา / มารดา/ คู่สมรส / บุตรเสียชีวิต – ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม AIA – ตรวจสุขภาพประจำปี – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯ – สหกรณ์ออมทรัพย์สำหรับเงินกู้และการออม – สมาชิกเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ธอส. – ประกันสังคม – โบ…รับผิดชอบจัดเตรียมและดูแลเอกสารของสายปฏิบัติการ สรุปและจัดทำรายงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนงานของสายปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จังหวัด กรุงเทพมหานคร อัตราที่รับ 1 อัตรา เงินเดือน ไม่ระบุ บาท คุณสมบัติผู้สมัคร 1. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ / มนุษย์ศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 2. มีประสบการณ์ ในสายงาน 1-2 ปี 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ดี และใช้อุปกรณ์สำนักงานได้ 4. มีความรักและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีความคิดสร้างสรรค์ในงาน 5. เคยผ่าน…

8 May 2016 | 7:52 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments