เจ้าหน้าที่ธุรการ(แผนกICN)

งาน หางาน เจ้าหน้าที่ธุรการ(แผนกICN)

กรุงเทพฯ – บริเวณ เจ้าหน้าที่ธุรการ(แผนกICN) -รวบรวมข้อมูลด้าน IC ติดตามผลและสรุปรายงานประจำเดือน เพื่อจัดทำข้อมูลนำเสนอ -จัดเก็บเอกสารของหน่วยงาน -ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล -ช่วยในการจัดกิจกรรมด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล อัตรา : ไม่ระบุ เงินเดือน : ไม่ระบุ สวัสดิการ : 1.ค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน และ ครอบครัว 2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3.กองทุนเงินทดแทน 4.กองทุนประกันสังคม 5.จัดฝึกอบรบและพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร 6.การแข่งขันสีฬาสีภายใน เครือ โรงพยาบาล…

14 April 2019 | 7:01 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments