เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว)

งาน มองหางาน เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว)

สภากาชาดไทย – ปทุมวัน, ปทุมวัน, กรุงเทพฯ – ด้วยสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้าปฏิบัติงานในตําแหน่งต่างๆ ของสภากาชาดไทย จํานวน 26 อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) – อัตรา : 2 อัตรา เงินเดือน : – สวัสดิการ : 1. อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ (ตามคุณวุฒิที่สมัคร) 2. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว 3. เงินค่าเล่าเรียนบุตร 4. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 5. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย 6. กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ 7. เครื่องราชอิสริยาภรณ์…

25 November 2018 | 8:35 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments