เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำ จ.อุบลราชธานี)

รับสมัครงาน มองหางาน เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำ จ.อุบลราชธานี)

บุญรอดบริวเวอรี่ – จังหวัดอุบลราชธานี – จัดทำเอกสารโครงการให้มีความถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ ติดต่อหน่วยงานราชการและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง จัดทำบันทึกภายใน / เอกสารขออนุมัติ / รายงานการประชุม บันทึกสต๊อกสินค้า การเบิก-จ่าย เมล็ดพันธ์ุ บันทึกการรับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิก ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป สามารถปฏิบัติงานที่ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ แล…ะมีความรู้ความเข้าใจในโปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี มีความอดทน รับผิดชอบ และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี สามารถจัดการงานด้านเอกสารและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆได้เป็นอย่างดี…

27 January 2016 | 11:02 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments