เจ้าหน้าที่ธุรกิจและเครือข่ายความร่วมมืออาวุโส จำนวน ๑ อัตรา 1 ตำแหน่ง

งาน มองหางาน เจ้าหน้าที่ธุรกิจและเครือข่ายความร่วมมืออาวุโส จำนวน ๑ อัตรา 1 ตำแหน่ง

พญาไท, กรุงเทพฯ – รายงานตรงต่อ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ธุรกิจและเครือข่ายความร่วมมือ สำนัก/กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์ธุรกิจและความร่วมมือ วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการงานธุรกิจการลงทุนและเครือข่ายความร่วมมือของ ศลช. หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ควบคุมดูแลกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านธุรกิจการลงทุนและเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดประสิทธิภาพ ควบคุมดูแลบังคับบัญชางานที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดขององค์กร ควบคุมดูแลผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมวิเคราะห์ผลสำเร็จของงานและเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข และให้คำ…รปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก มีความกระตือรือร้น ทันโลก ใฝ่หาความรู้ใหม่อยู่เสมอ มีความสามารถในการบริหารทรัพยากรของศูนย์และมีภาวะผู้นำ ดูต่อ ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาที่ต้องการ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ อื่นๆ ประสบการณ์การทำงาน 4 ปี ลักษณะการว่าจ้าง งานประจำ, งานเต็มเวลา ต้องการด่วน? ไม่ อัตรา (ตำแหน่ง) ที่เปิดรับ 1 ตำแหน่ง ประเภทของงาน งา…

19 September 2015 | 6:20 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments