เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/วิศวกรโยธา/ธุรการ

สมัครงาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/วิศวกรโยธา/ธุรการ

จังหวัดเพชรบุรี – สำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/วิศวกรโยธา/ธุรการ รายละเอียดของงาน : กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (พร.) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉ…พาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คุณสมบัติ : 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2. วิศวกรโยธา 3. เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ – 22 มกราคม 2553 วัน เวลา ราชการ สำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) 330 หมู่ 1 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 0 3245 3287 จำนวนตำแหน่ง(อัตรา) : 3 ช่วงเงินเดือน : ต่อรองได้ ประเภทการจ้างงาน : งานประจำ (Full time) ประสบการ…

25 December 2016 | 5:41 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments