เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล/งานพัฒนาบุคลากร

งาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล/งานพัฒนาบุคลากร

จังหวัดปทุมธานี – องศูนย์ทั้ง 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) มุ่งพัฒนางานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) มุ่งพัฒนางานด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวัสดุต่างๆ ศูน Job description 1. ดำเนินงานและอำนวยความสะดวกในการให้บริการงานด้านทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน สอดคล้องกับข้อบังคับ ระเบียบ และแนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะงาน/ข้อมูลที่เป็นความลับและเป็นผลประโยชน์ส่วนบุคคลของบุคลากร จะต้องรักษาความลับและดำเนินง…ลในความรับผิดชอบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารและนำเสนอผู้ที่เกี่ยวข้อง 6. ริเริ่มและเสนอแนะการปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 7. ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ 8. เสนอแนะและให้คำแนะนำในการพัฒนาเครื่องมือ/ระบบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงวิธีการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 9. รายงานและสรุปค่าใช้จ่ายในการบริการทรัพยากรบุคคลที่รับผิดชอบ 10. อธิบายและให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้บริการในหน้าที่ีที่รับผิดชอบ Qualification เพศ : ไม…

5 April 2016 | 7:27 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments