เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (งานสารสนเทศวิเคราะห์)

งาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (งานสารสนเทศวิเคราะห์)

National Innovation Agency (NIA) – กรุงเทพฯ – นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง นโยบายอุตสาหกรรม เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสำนักงาน ออกแบบ วางแผน และบริหารโครงการศึกษาและวิเคราะห์ นโยบายด้านระบบนวัตกรรม/รายอุตสาหกรรม ออกแบบ วางแผน และบริหารงานสารสนเทศและฐานข้อมูล อาทิ รวบรวม ติดตาม จัดเก็บ วิเคราะห์และประมวลผล และใช้ประโยชน์ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารงานสารสนเทศของสำนักงาน ประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกและจัดการงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ของงานตามที่กำหนด รวบรวม จัดทำข้อมูล สร…ายในและภายนอก ได้เป็นอย่างดี มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการสื่อสาร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน การยื่นใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ จ่าหน้าซองถึง “งานบุคคล ฝ่ายบริหารองค์กร สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400” ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2559 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญและไม่รับสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หม…

16 August 2016 | 7:39 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments