เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

หางาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

จังหวัดเชียงใหม่ – ์มีหน้าที่ในการวางแผน อำนวยการ อำนวยความสะดวก สำหรับการวิจัยและพัฒนา และกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องข้างต้น เพื่อช่วยให้สังคมได้รับผลประโยชน์จากการวิจัยด้านฟิสิกส์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ที่อยู่ :ตู้ปณ.70 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50202 , เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป หมวดงาน : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป อัตราที่รับ : 1 อัตรา เงินเดือน : 17,060-22,950 บาท บาท/เดือน รายละเอียดงาน : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ปฏิบัติงาน ดังน…ี้ 1. งานบริหารทั่วไป ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านสารบรรณ ธุรการ ช่วยงานประชาสัมพันธ์ และงานเอกสารการพิมพ์และเผยแพร่ ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือราชการ จัดทำระเบียนหนังสือเข้า – ออก แยกประเภทเรื่อง เวียน จัดเก็บ หนังสือราชการและหนังสือเวียน ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ ติดตามเร่งรัดเรื่องด่วน แจ้งเวียนประกาศ ให้ทราบ ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ศูนย์ฯ 2. ดูแลการขอใช้ทรัพยากรทางกายภาพ อาทิ ห้องประชุมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดจนทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภา…

8 November 2015 | 8:55 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments