เจ้าหน้าที่บริหารระบบสารสนเทศ

หางาน หางาน เจ้าหน้าที่บริหารระบบสารสนเทศ

Bangkok Metro PCL – กรุงเทพฯ – ดูแลและบำรุงรักษางานโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูลภายในบริษัทฯ พัฒนาระบบการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ ออกแบบ และติดตั้ง ตลอดจนการกู้คืนระบบบริการหลักบนเครื่องแม่ข่าย ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายระบบเอนเตอร์ไพส์ซอฟแวร์ SAP เพื่องานระบบด้านการเงิน จัดซื้อและงานซ่อมบำรุง ดูแลการทำสำเนาข้อมูลจากที่เก็บข้อมูลหลักไปยังที่เก็บข้อมูลสำรอง เพื่อการกู้คืนข้อมูล ดูแล บำรุงรักษา และควบคุมการเข้าถึงข้อมูลหลัก และทรัพย…ากรต่างๆ บนระบบเครือข่าย Qualifications เพศชาย /หญิง อายุ 22-30 ปี จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาสถิติประยุกต์ หรือที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และความสามารถในการจัดการ ด้านอุปกรณ์ โปรแกรม และการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย รวมถึงการสนับสนุนผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมระบบปฏิบัติพื้นฐาน เช่น Windows XP, Windows 2003 Server เป็นต้น สามารถนำเสนอโครงการ (Presentation) และพัฒนาโครงการ (Implementation) บ…

28 September 2016 | 7:59 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments