เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายคดี

งาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายคดี

ปทุมวัน, ปทุมวัน, กรุงเทพฯ – รแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานให้เพียงพอต่อการดำเนินการ การวิเคราะห์แยกแยะประเด็นพิจารณาและลำดับความสำคัญของประเด็น และการให้ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นอย่างเป็นระบบและสมเหตุสมผล 4. นำเสนองานให้บุคคลอื่นเข้าใจได้อย่างกระจ่าง กระชับและชัดเจน ทั้งในรูปแบบวาจาและลายลักษณ์อักษร 5. มีความรับผิดชอบสูงต่องานและสังคม มุ่งผลสำเร็จของงานอย่างมีคุณภาพ และพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานเป็นทีมไม่ว่าในฐานะผู้นำทีมหรือผู้สนับสนุนทีม 6. หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อให้ทันวิทยาการที่ได้พัฒนาหรือกำลังพัฒนาในด้านต่าง ๆ คาดการณ์ได้ถ…สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน โดย มีรายละเอียดดังนี้ เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายคดี อัตรา – เงินเดือน – คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี ด้านกฎหมาย หากสำเร็จการศึกษาเนติบัณฑิตไทย หรือปริญญาโททางด้านกฎหมายมหาชน หรือมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการดำเนินคดีในศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ระดับดี 3. รักการทำงานวิเคราะห์ที่อาจต้องเริ่มต้นตั้งแต่กา…

21 February 2017 | 3:46 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments