เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้อาวุโส

สมัครงาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้อาวุโส

กรุงเทพฯ – ิบัติงาน ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม 1.โบนัสประจำปี 2.เสื้อฟอร์ม 3.การตรวจสุขภาพประจำปี 4.กองทุนเงินทดแทน 5.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 6.กองทุนประกันสังคม 7.ห้องพยาบาล 8.การแข่งขันกีฬาประจำปี 9.โรงอาหารราคาควบคุม 10.การแจกของขวัญ 11.และเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 12.เงินช่วยเหลือการแต่งงาน 13.ฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นต้น วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-4207440] + สมัครด้วย…1. วางแผนควบคุมกํากับ ดูแล ติดตามผลการทํางานและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในสวนของลูกหนี้ 2.จั ดทํารายงานยอดขายประจําวัน 3. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารที่ได รับจากแผนกนําเขาสงออก และการตลาด 4.บันทึกบัญชีตั๋วและลางลูกหนี้ 5.แจงขอมูลการโอนเงินจายชําระหนี้ ของลูกคาใหแผนกที ่ เกี่ยวของทราบในแตละวัน 6.ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ 7.ตรวจสอบความถูกตองในการบันทึกการทํารับชําระลูกหนี้ ทั้งหมด 8.ตรวจสอบความถูกตองในการบันทึกบัญชีลูกหนี้ ทั้งหมด 9.วิเคราะหงบ (ด…

3 May 2016 | 4:40 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments