เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

งาน งานว่าง เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

กรุงเทพฯ – ั่นพัฒนาเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน (ตามประสบการณ์) รายละเอียดของงาน: – จัดทำเอกสารด้านการเงิน – บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมบัญชี – ปิดงบการเงิน – งานที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ: – ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 -30 ปี – จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี – มีความรู้บัญชีพื้นฐานและระบบภาษีอากร – สามารถใช้โปรแกรม MS Office โดยเฉพาะ Excel ได้ดี – สามารถเดินทางและทำงานนอกสถานที่ได้ สวัสดิการ : – ประกันสังคม – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ…เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน มูลนิธิมั่นพัฒนาจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อศึกษา รวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ วัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Philosophy of Sufficiency Economy) มาประยุกต์ใช้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ โดยมี “สถาบันมั่นพัฒนา” เป็นกลไกขับเคลื่อนงานของมูลนิธิให้บรรลุผล มูลนิธิม…

18 July 2017 | 7:33 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments