เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ

สมัครงาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ – ัดทำบัญชีและงบประมาณให้กับสำนักงานต่างๆ ของมูลนิธิฯ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย และแบบยื่น ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.5 บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรม SAP ปิดงบการเงิน ประสานงานกับเจ้าหน้าที่โครงการในการตรวจสอบความถูกต้องและความชัดเจนของเอกสาร จัดเก็บเอกสาร และรับส่งเอกสารให้กับหน่วยงานภายนอก ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิ ปวช., ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือ การเงิน เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี หา…กเป็นเพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีหรือการเงินไม่ต่ำกว่า 2 ปี มีความรู้บัญชีพื้นฐาน มีความรู้ความเข้าใจหลักการบัญชีอย่างถูกต้อง มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Office และ SAP สามารถทำงานล่วงเวลา และสามารถเดินทางค้างคืนต่างจังหวัดได้ ตระหนักในความสำคัญของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม…

25 July 2017 | 3:34 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments