เจ้าหน้าที่บัญชี ( ACCOUNTING OFFICER)

งาน หางาน เจ้าหน้าที่บัญชี ( ACCOUNTING OFFICER)

กรุงเทพฯ – • ดูแลบัญชีเจ้าหนี้ รับวางบิลแจ้งหนี้ จ่ายชำระหนี้ จัดทำรายละเอียดเจ้าหนี้รายตัว • ดูแลบัญชีลูกหนี้ ออกใบแจ้งหนี้ / ใบลดหนี้ / ประสานงานการวางบิล / จ่ายเช็ค–รับเช็ค ตาม กำหนด / ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน จัดทำรายละเอียดลูกหนี้รายตัว • จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการรับ-จ่ายเงิน รายงานหนี้ที่รับชำระได้-หนี้ค้างเกินกำหนด • จัดทำรายงานภาษีซื้อ–ขาย และแบบยื่น ภพ.30 • จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.1,3,53 และแบบยื่นประกันสังคม • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และ Supplier ในเรื่องที่เก…ี่ยวข้อง คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 25 – 35 ปี 2. จบ ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ การบัญชี) 3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office word / Excel / Email ได้เป็นอย่างดี 4. ซื่อสัตย์ / ขยัน / ตั้งใจ และเรียนรู้เร็ว 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยันอดทน สามารถประสานงานติดต่อบุคคลได้ทุกระดับ 6. สามารถประสานงาน แก้ไขปัญหากับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี 7. มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย / มีความละเอียดรอบคอบ 8. มีความรู้ในเรื่องของมาตรฐานทางการบัญชี และภาษีอากร 9. มีความกระตือรือร้นใ…

26 June 2016 | 6:32 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments