เจ้าหน้าที่บุคคล (ประจำที่โรงงานหลวง ฯ ที่ ๓ อ.เต่างอย จ.สกลนคร)

รับสมัครงาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่บุคคล (ประจำที่โรงงานหลวง ฯ ที่ ๓ อ.เต่างอย จ.สกลนคร)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด – จังหวัดสกลนคร – บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทในเครือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โรงงานแม่จัน จังหวัดเชียงราย และโรงงานเต่างอย จังหวัดสกลนคร ผลิตภัณฑ์ของ “ดอยคำ” เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวง ได้แก่ น้ำผลไม้พร้อมดื่ม,ผลไม้กระป๋อง,แยมผลไม้,ผลไม้อบแห้ง,ผักบรรจุกระป๋อง,ผักผลไม้แช่แข็ง แล…ะวัตถุดิบสำเร็จรูปที่ใช้ในการผลิตอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ เจ้าหน้าที่บุคคล (ประจำที่โรงงานหลวง ฯ ที่ ๓ อ.เต่างอย จ.สกลนคร) ดูแลงานบริหารบุคคลภายในโรงงานหลวงฯที่ 3 (อ.เต่างอย จ.สกลนคร) ทั้งในเรื่องการประสานงานด้านต่างๆ จากทางสำนักงานใหญ่ อาทิ การสรรหาว่างจ้าง การจัดทำสัญญาจ้างงาน สวัสดิการ การจัดทำสรุปขาด ลา มา สาย และการทำสรุปรายงานประจำเดือนเสนอผู้บังคับบัญชา รวมถึงการรวบรวมจัดทำฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่และพนักงานภายในโรงงานฯทั้งหมด อัตรา : 1 เงินเดือน : ตามตกลง สวัสดิการ : – ประกันสังคม – ประกันช…

14 September 2017 | 3:51 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments