เจ้าหน้าที่บ้านเด็กชาย 2 ตำแหน่ง (เพศชาย) และเจ้าหน้าที่บ้านเด็กหญิง 1 ตำแหน่ง(เพศหญิง)

หางาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่บ้านเด็กชาย 2 ตำแหน่ง (เพศชาย) และเจ้าหน้าที่บ้านเด็กหญิง 1 ตำแหน่ง(เพศหญิง)

ตำบลนางรอง, อำเภอนางรอง, จังหวัดบุรีรัมย์ – ที่มีอายุระหว่าง 6-18 ปี ที่ประสบปัญหายากยากลำบากและอยู่ในภาวะวิกฤตในการดำรงชีวิตและเสี่ยงไม่ได้รับการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้เขาเหล่านั้นได้มีที่พักที่แข็งแรงปลอดภัย เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ เพื่อให้เด็กพร้อมที่จะออกไปเผชิญโลกกว้างและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข วัตถุประสงค์ * สงเคราะห์และช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาและพัฒนาการรอบด้านตามวัย ช่วยเหลือให้ที่พักพิงแก่เด็กท…ี่ประสบปัญหาเร่งด่วน หรืออยู่ในภาวะเสี่ยง ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ และร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์ส่วนรวม ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่บ้านเด็กชาย 2 ตำแหน่ง (เพศชาย) และเจ้าหน้าที่บ้านเด็กหญิง 1 ตำแหน่ง(เพศหญิง) คุณสมบัติ : วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า, มีใบขับขี่รถยนต์ มีประสบการณ์หรือความรู้ความสามารถในการทำงานกับเด็กโดยตรง บทบาทหน้าที่ : นำพาเด็กทำกิจกรรมสร้างสรรค์แล…

12 October 2017 | 6:50 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments