เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (สาขาฉะเชิงเทรา,สาขาสระแก้ว )

งาน หางาน เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (สาขาฉะเชิงเทรา,สาขาสระแก้ว )

จังหวัดสระแก้ว – จังหวัดฉะเชิงเทรา – ังคม ประกันสุขภาพ, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนฌาปนกิจ – เงินกู้ยืมพนักงาน – การตรวจสุขภาพประจำปี – เครื่องแบบพนักงาน – เงินช่วยเหลือพนักงาน เช่น กรณีบิดามารดาเสียชีวิต กรณีเจ็บป่วย – สวัสดิการอื่นๆ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (สาขาฉะเชิงเทรา,สาขาสระแก้ว ) รายละเอียดของงาน – ให้คำปรึกษา รับคำร้อง และจ่ายค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ผู้ประสบภัยตามความคุ้มครองของ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ – จัดส่งและจัดเก็บเอกสาร ข้อมูลในระบบงานสินไหมทดแทน ตามขั้นตอนปฏิบัต…ิงานที่บริษัทกำหนด – ดำเนินการตรวจสอบเคลม ที่เข้าข้อบ่งชี้ตามระเบียบของบริษัท – ดำเนินการติดตามผลคดีจากพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ เพื่อนำไปใช้ในการเรียกร้องเรียกคืนเงินค่าสินไหมทดแทน – ดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คืนจากผู้เอาประกันภัย และผู้กระทำละเมิด – จัดส่งเรื่องที่มีการทุจริต ให้กับสำนักงานภาค/สำนักงานใหญ่ เพื่อพิจารณาดำเนินการ – ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น บริษัทประกันภัย สถานพยาบาล ให้ใช้ระบบ E-Claim สถานที่ปฏิบัติงาน หลายจังหวัด อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา พิจา…

4 July 2016 | 10:58 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments