เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

งาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

ไทย – บก.ไทยเอ็นจีโอ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ (ศสช.) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการปฏิรูปการศึกษาของบุคลากรทางด้านสุขภาพ เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเป็นบุคลากรด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติ และคุณลักษณะเหมาะสมตามสภาพสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และแบบแผนการดำเนินโรคที่เปลี่ยนแปลงไป มูลนิธิฯ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากร ดังต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (1 ตำแหน่ง) คุณลักษณะ 1) วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านอักษรศาสตร์ / ศิลปะศาสตร…์ / มนุษยศาสตร์ / ครุศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2) มีประสบการณ์ด้านการศึกษา / หรือด้านสุขภาพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 3) มีความสามารถในการประสานงานและการจัดการประชุม 4) มีความสามารถในการสรุปประเด็นการสื่อสารที่ถูกต้องและชัดเจน มีประสบการณ์ในการบันทึกข้อมูลงานวิชาการเช่น งานวิจัย การประชุม ฯลฯ 5) มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทางการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในระดับดีมาก โดยมีผลคะแนนสอบ TOEIC 700 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL IBT 7.9 คะแนนขึ้นไป 6) มีประสบการณ์ทำงานติดต่อประสานงานกับอ…

18 February 2016 | 7:57 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments