เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการวิจัย

หางาน หางาน เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการวิจัย

The Thailand Research Fund (TRF) – กรุงเทพฯ – **ผลตอบแทน สวัสดิการ และโอกาส** ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก (กรณีเดินทางต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ) โอกาสเรียนรู้ธุรกิจด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาหลากหลายสาขา การฝึกอบรม สัมมนา และดูงานทั้งในและต่างประเทศ **หลักฐานการสมัคร** 1. ประวัติส่วนตัว (Resume) 2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป 5. transcript 1 ชุด 6. ใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร ( ถ้ามี ) เอกสารอื่นๆ เช่น ใบประกาศนียบัตร การได้รับรางวัล… ผลงานต่างๆ ฯลฯ *หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 25 มี.ค. 2560* RESPONSIBILITIES 1. พัฒนาโครงการวิจัยต่อยอด (Translational Research) : ติดต่อประสานงานระหว่างนักวิจัย ผู้ประกอบการ หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น นัดหมายประชุม จัดนิทรรศการ, พิจารณา ปรับแก้ข้อเสนอโครงการ รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนออนุมัติทุนวิจัย ติดตามงานวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ตลอดจนสรุปปิดโครงการวิจัย, ประสานกับนักวิจัยเพื่อติดตามผลรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 2. ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้ผ่านช่องทางต่างๆ : รว…

18 March 2017 | 6:58 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments