เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

หางาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – 2. มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาการจัดการ 3. มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร ให้ความรู้ แนะนำให้คำปรึกษาแก่ผู้อื่นและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 4. มีความสามารถในการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และประสบความสำเร็จตามแผนที่วางไว้ หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา อย่างมีประสิทธิภาพ 5. มีทักษะในการทำงานติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาการทำงานเป็นทีม 6. มีทักษะความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์แล…ประกาศศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม รายละเอียดของงาน : ด้วยศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต ในตำแหน่งต่อไปนี้ คุณสมบัติ : 1. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 9,950 บาท คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร 1. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น…

24 December 2016 | 5:09 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments