เจ้าหน้าที่พัสดุ / งานพัสดุ

สมัครงาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่พัสดุ / งานพัสดุ

กรุงเทพฯ – ัญญา ใบตรวจรับพัสดุ เพื่อให้ถูกต้องตามข้อบังคับระเบียบพัสดุ ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการตรวจรับพัสดุ / ครุภัณฑ์ / บริการที่จัดซื้อ / จ้าง ได้ถูกต้อง ครบถ้วน จัดทำรายงานผลการจัดซื้อ / จ้างประจำเดือน เพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ปัญหา พัฒนาและแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานพัสดุเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จัดทำคู่มือการทำงาน พัฒนาฐานข้อมูล และจัดหาข้อมูลใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน Qualifications เพศ: ไม่ระบุ อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี ระ…ดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 2 ถึง 5 ปี ด้าน : มีประสบการณ์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หรือภาคเอกชน มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง เข้าใจกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่างประเทศ มีประสบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สามารถใช้ดปรแกรมสำเร็จรูป เช่น SAP หรือโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างได้ SALARY Salary negotiable SKILLS REQUIRED Business: Negotiation…

28 October 2016 | 7:46 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments