เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

หางาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) – ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพฯ – บางคอแหลม, บางคอแหลม, กรุงเทพฯ – ึงมีส่วนช่วยอย่างสูงในการผลักดันผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ ให้ประสบความสำเร็จในทางการตลาด เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต 1. วางแผนการผลิต ตลอดจนถึงแผนการจัดส่งและปรับปรุงแผนให้ทันต่อกำหนดส่ง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของงานประสิทธิภาพของกำลังคน และเครื่องจักร อีกทั้งวางแผนการใช้พื้นที่ของโรงงาน เพื่อให้ได้คุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด 2. วางแผนการใช้และเก็บสำรองวัตถุดิบให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อการผลิต รวมถึงการบริหารวัตถุดิบอย่างมี ประสิทธิภาพทั้งทางด้านการผลิต และต้นทุน 3. ประสานงานและสื่อสารกับฝ่าย…ขาย รวมถึงแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลเป็นเอกภาพและทันต่อเหตุการณ์มากที่สุด โดยพยายามสื่อสาร นำเสนอ และจัดเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 4. ประสานงานและสื่อสารข้อมูลของลูกค้า และตอบกลับแก่ฝ่ายขายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันต่อเวลา โดยยึดหลักการ บริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากที่สุด อัตรา : 3 เงินเดือน : 15,000.-up สวัสดิการ : ประกันสังคม เงินกู้ยืม ชุดฟอร์ม ตรวจสุขภาพประจำปี โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันกลุ่ม เบี้ยขยันฯลฯ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิกา…

25 March 2018 | 8:58 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments