เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การเงิน

หางาน หางาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การเงิน

บุญรอดบริวเวอรี่ – จังหวัดปทุมธานี – คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification/Qualification) * เพศชาย/ หญิง (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) อายุ 24 – 30 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี สาขาการเงิน สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน บัญชีการเงิน บัญชีบริหาร หรือ วิเคราะห์การเงิน ตั้งแต่ 2 ปีขึนไป หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job description) โดยย่อ * ติดตาม / รวบรวม ประมาณการงบกำไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด ข้อมูลประมาณการรายการระหว่างกัน ประมาณการรายจ่ายลงทุน ประจำปีแล…ฆษณาและประชาสัมพันธ์ประจำปี และกลางปี ของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และกลุ่มบริษัท โดยจัดประเภทแยกตามสายงาน / กิจกรรม / ผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินหรือ Case Study ตามที่ได้รับมอบหมายในมิติต่างๆ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลของฝ่ายบริหาร และช่วยจัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงบริหาร งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย…

30 December 2015 | 8:45 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments