เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst Officer)

สมัครงาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst Officer)

TV Direct PCL – บางเขน, กรุงเทพฯ – 1.วิเคราะห์ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล และนำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงสถิติ 2.สามารถนำข้อมูลที่วิเคราะห์แล้ว นำเสนอในรูปแบบรายงาน โดยจะต้องเขียนและพูดได้อย่างชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย 3.ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานหรือ Dashboard เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 4.มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล ( SQL Language) , การเขียนโปรแกรม (MML,JavaScript หรือ ETL framework) QUALIFICATIONS เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิกา…รศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ,สาขาการวิเคราะห์ข้อมูลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับ Data Model , Database Design ,Data Mining และ Segmentation มีความเชี่ยวชาญใน Query Data,Design Report และ Presentation มีความมุ่งมั่น สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย ประเภทธุรกิจ ไอที / เขียนโปรแกรม SKILLS PREFERRED Languages: English- Fair Languages: English- Fair EXPERIENCE…

20 June 2018 | 7:50 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

Comments

comments