เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลจัดซื้ออาวุโส

รับสมัครงาน หางาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลจัดซื้ออาวุโส

Thai Beverages PCL – จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพฯ – สมัครงานออนไลน์ http://career.thaibev.com ติดต่อสอบถาม คุณไปรยา หนุนเพชร โทร. 02-785-7878 ต่อ 7212 สำนักทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 RESPONSIBILITIES วิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อและนำเสนอข้อมูลเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้าง วิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อและนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และระบุสิ่งที่ควรปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินก…ารจัดซื้อจัดจ้าง พัฒนารูปแบบรายงาน Procurement Executive Information System ตามการใช้งานของผู้บริหาร งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย QUALIFICATIONS วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ด้านการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ, Logistics, Supply Chain Management, สถิติ หรือสาขาอื่นที่ๆ เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลจัดซื้อ 3-5 ปีในธุรกิจขนาดใหญ่ และเข้าใจกระบวนการจัดซื้อจัดหาเป็นอย่างดี มีความรู้ความเข้าใจแน้วโน้มเทคโนโลยี สถานการณ์การตลาดและข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ มีท…

6 July 2017 | 7:08 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments