เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และบริหารงานตรวจสอบ

หางาน งานว่าง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และบริหารงานตรวจสอบ

Krungthai Bank – กรุงเทพฯ – กำกับดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานกำกับ กำหนดแผนกลยุทธ์ และแผนการตรวจสอบ ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร ดำเนินงานตรวจสอบแบบ Off-site Audit และตรวจสอบแบบองค์รวม พร้อมพัฒนาเครื่องมือ สนับสนุนงานตรวจสอบ บริหารจัดการองค์ความรู้และพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติที่ ดีของหน่วยงานกำกับ บริหารจัดการความเสี่ยงภายในหน่วยงานในฐานะเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) โดยมี หัวห…น้าหน่วยงานเป็นผู้บริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Manager) ให้เป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของธนาคาร รวบรวมและสอบทานแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจำปี วิเคราะห์ประเด็นจากงานตรวจสอบแบบ Off-site และ On-site ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการกำหนดแนวทางการตรวจสอบให้สอดคล้องกัน พร้อมส่งสรุปข้อมูลเชิงวิเคราะห์ให้กับงานตรวจสอบแบบ Off-siteเพื่อประกอบการปฏิบัติงานของธนาคารในภาพรวม วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลง เพื่อหาประเด็นที่เป็นความเสี่ยง ซึ่งนำมาเป็นข้อมูลเ…

1 July 2015 | 10:07 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments