เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ 2 อัตรา (อัตราลูกจ้าง)

รับสมัครงาน หางาน เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ 2 อัตรา (อัตราลูกจ้าง)

ไทย – เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ 2 อัตรา (อัตราลูกจ้าง) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ ประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้ เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ จำนวน 1 อัตรา (อัตราลูกจ้าง) (link รายละเอียด ) บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ * งานด้านวิชาการและการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 1.1 ศึกษาและรับผิดชอบตามภารกิจต่างๆ ของแผนหลักภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักตามที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย 1.2 การจัดเ…ารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ – การให้ข้อมูลเบื้องต้นกับผู้มาติดต่อสอบถามทั้งภายในและภายนอก สสส. – การสนับสนุนงาน/กิจกรรมรณรงค์/กิจกรรม MOU ต่างๆ * อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนัก คุณสมบัติ * สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หากสำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม/สังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในด้านการบริหารจัดการโครงการ การประสานงาน การจัดการประชุม มีความสามารถวิเคราะห์ เชื่อมโยง สรุปประเด็น แล…

19 September 2017 | 4:59 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments