เจ้าหน้าที่สนาม จ.เชียงใหม่ (โครงการการศึกษา)

งาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่สนาม จ.เชียงใหม่ (โครงการการศึกษา)

จังหวัดเชียงใหม่ – เจ้าหน้าที่สนาม จ.เชียงใหม่ (โครงการการศึกษา) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนาม จ.เชียงใหม่ (โครงการการศึกษา) ความรับผิดชอบหลัก : 1.วางแผนปฏิบัติงานประจำเดือน รับผิดชอบดูแล ดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องตามแผนงานประจำเดือน และบริหรงบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 2.ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 3.ประสานงานความร่วมมือกับผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ครู ในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ 4.อบรมให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายตามแผนงานโครงการ จัดทำรายงานสรุปผ…ลการดำเนินกิจกรรมและจัดทำรายงานประจำเดือน รายงานประจำไตรมาส 5.พัฒนาและส่งเสริมทักษะด้านการประกอบอาชีพสำหรับนักเรียน (ทักษะด้านการผลิต ทักษะการตลาด ทักษะการขาย) และสร้างรายได้จากโครงงานอาชีพในโรงเรียน 6.พัฒนาการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลงานโครงการด้วย แผ่นพับ Clip VDO จดหมายข่าว กรณีศึกษา ฯลฯ คุณสมบัติ : 1. จบปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. สามารถจัดกิจกรรมอบรม แนะนำ ให้ความรู้ เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3. มีทักษะด้านการเขียน การพูดในชุมชน แล…

8 August 2017 | 4:43 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments