เจ้าหน้าที่สนาม (Field Officer) : ประจำจ.สุราษฏร์ฯ,ประจวบฯ,สมุทรปราการ,สมุทรสาคร,ตราด,อุดรฯ

หางาน หางาน เจ้าหน้าที่สนาม (Field Officer) : ประจำจ.สุราษฏร์ฯ,ประจวบฯ,สมุทรปราการ,สมุทรสาคร,ตราด,อุดรฯ

จังหวัดสมุทรสาคร – จังหวัดสมุทรปราการ – ปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์โครงการ – วิเคราะห์ประเด็นปัญหาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย – จัดทำแผนเพื่อแก้ไขปัญหาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย – ส่งเสริม ประสานงาน และจัดกิจกรรมของโครงการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/ภาคี ตามกรอบวัตถุประสงค์โครงการ – ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงาน – งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน : จ.สมุทรปราการ , จ.สมุทรสาคร , จ.อุดรธานี โครงการ : PHAMIT อัตรา : จ.สมุทรปราการ 3… อัตรา , จ.สมุทรสาคร 2 อัตรา , จ.อุดรธานี 1 อัตรา ความรับผิดชอบหลัก : – วางแผนปฏิบัติงานประจำเดือน รับผิดชอบดูแล ดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องตามแผนงานประจำเดือนและบริหารงบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ – ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในทุกระดับ รวมถึงการขยายพื้นที่ใหม่ๆ ในการทำงาน – อบรมให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายร่วมกับผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ตามความเหมาะสมและจัดทำรายงานประจำเดือนและสรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม – พัฒนาและหาแนวทางการส่งต่อกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้ารับบริการด้านสุขภ…

19 August 2015 | 4:49 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments