เจ้าหน้าที่สนาม (Field Officer) หลายอัตรา ประจำพื้นที่ สมุทรปราการ, ประจวบคีรีขันธ์, สุราษฎ์ธานี

หางาน งานว่าง เจ้าหน้าที่สนาม (Field Officer) หลายอัตรา ประจำพื้นที่ สมุทรปราการ, ประจวบคีรีขันธ์, สุราษฎ์ธานี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ – จังหวัดสมุทรปราการ – ษฏร์ธานี 1 อัตรา โครงการ STAR ความรับผิดชอบหลัก : – ดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์โครงการ – วิเคราะห์ประเด็นปัญหาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย – จัดทำแผนเพื่อแก้ไขปัญหาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย – ส่งเสริม ประสานงาน และจัดกิจกรรมของโครงการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/ภาคี ตามกรอบวัตถุประสงค์โครงการ – ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงาน – งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำสำนักงาน…สุราษฏ์ธานี เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร คุณสมบัติ – จบปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์ สังคมวิทยา พัฒนาชุมชน สาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – มีความสามารถในการวิเคราะห์ชุมชน วิเคราะห์ปัญหาอย่างมีส่วนร่วม – สามารถจัดกิจกรรมอบรม แนะนำ ให้ความรู้ เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม – มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมงานได้ดี – สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office โปรแกรมต่างๆ ได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนาม ประจำพื้นที่ ประจวบคีรีขันธ์ โครงการมาลาเรีย 1 อัตรา ความรับผิดชอบหลัก : รับผิดช…

6 January 2016 | 5:00 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments