เจ้าหน้าที่สรรหา ** รับสมัครด่วนมาก ** ปฏิบััติงานที่ จ.นครปฐม

สมัครงาน หางาน เจ้าหน้าที่สรรหา ** รับสมัครด่วนมาก ** ปฏิบััติงานที่ จ.นครปฐม

จังหวัดนครปฐม – มัครด่วนมาก ** ปฏิบััติงานที่ จ.นครปฐม.. รายละเอียดของงาน 1.ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานสรรหา / คัดเลือกบุคลากร แล้วปฏิบัติตาม 2.ตรวจสอบใบขออัตรากำลังคนและจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ใน การสรรหาบุคลากร 3.ประสานงานกับแหล่งหรือช่องทางการสรรหาบุคลากร 4.ติดต่อนัดหมายผู้สัมภาษณ์งานและผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่กำหนด 5.สัมภาษณ์และคัดเลือกบุคลากรระดับพนักงานรายวัน 6.ประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดต่างๆ เพื่อสัมภาษณ์ผู้สมัคร ( นอกเหนือจากพนักงานรายวัน ) 7…ัท ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง จำกัด ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามประสบการณ์และความสามารถ คุณสมบัติผู้สมัคร ไม่จำกัดเพศ อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา มีประสบการณ์ : ด้านงานสรรหา อย่างน้อย 1 ปี ( หากมีประสบการณ์งานฝึกอบรมด้วย จะพิจารณาเป็นพิเศษ ) ทักษะ : การทำงานเป็นทีม , การสื่อสาร , การพูดในที่สาธารณะ , การประสานงาน มีทักษะด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( โปรแกรมขั้นพื้นฐานสำหรับการจัดทำเอกสาร ) คุณลักษณะ : มีความละเอียด…

13 September 2015 | 10:28 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments