เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจค้าปลีก (ฝึกอบรม)

หางาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจค้าปลีก (ฝึกอบรม)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด – กรุงเทพฯ – บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทในเครือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โรงงานแม่จัน จังหวัดเชียงราย และโรงงานเต่างอย จังหวัดสกลนคร ผลิตภัณฑ์ของ “ดอยคำ” เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวง ได้แก่ น้ำผลไม้พร้อมดื่ม,ผลไม้กระป๋อง,แยมผลไม้,ผลไม้อบแห้ง,ผักบรรจุกระป๋อง,ผักผลไม้แช่แข็ง แล…ะวัตถุดิบสำเร็จรูปที่ใช้ในการผลิตอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจค้าปลีก (ฝึกอบรม) มีส่วนร่วมกับผู้บังคับบัญชาในการวางแผนฝึกอบรมพนักงานประจำปี สำหรับร้านดอยคำและร้านครอบครัวดอยคำ จัดทำหลักสูตร คู่มือ กำหนดตารางการอบรมรวมถึงประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอบรม ทำการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับพนักงานฝ่ายร้านดอยคำและฝ่ายร้านครอบครัวดอยคำ ติดตามผล วิเคราะห์ และสรุปผลการอบรมในแต่ละหลักสูตร เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมในการทำงานมากที่สุด อัตรา : 1 เงินเดือน : ตา…

16 July 2018 | 7:37 am งาน หางาน สมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments