เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์

สมัครงาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์

ไทย – หนึ่งในเครือข่ายขององค์กรเพื่อคนหลากหลายทางเพศ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน: ดำเนินการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจตามใบคำสั่งและรับรองผลการตรวจ การเตรีนมความพร้อมในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและรายงานตามลำดับ ติดต่อประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับงานตรวจวิเคราะห์และการรายงานผล รวมถึงประสานความร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในการให้บริการ จัดเก็บข้อมูลการให้บริการ ข้อมูล แบบสอบถาม แบบฟอร์มต่างๆ อย่างเป็นระบบ และจัดทำรายงาน เพ…มที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานช่วยเหลือหน่อยงานบริการย่อย จัดทำแบบประเมินและแบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนด้านห้องปฏิบัติการ ทำการตรวจสอบข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อผู้จัดการศูนย์ฯ จัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลทางห้องปฏิบัติการอย่างมีระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลและสืบข้นได้ เพื่อประกอบรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน คุณสมบัติและคุณลักษณะ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญาตรีเทคนิคการแพทย์ มีความรู้ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมด้านสถิติ และโปรแกรมการจัดการข้อมูล สามารถเก็บรวบ…

26 May 2016 | 5:55 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments