เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส วางแผนและงบประมาณ

หางาน มองหางาน เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส วางแผนและงบประมาณ

Krungthai Bank – กรุงเทพฯ – การสื่อสารแผน ทั้งในช่วงระหว่างการจัดทำและภายหลังการจัดทำแผนอย่างทั่วถึง, ทบทวนแผน พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขเมื่อไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ดูแลการนำระบบ EVM มาใช้ในการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับการดำเนินงานของธนาคารและข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) รวมทั้งจัดทำ EP Model เพื่อให้สามารถกระจายแผนการเงินในรูป EP ให้แก่หน่วยงานในธนาคาร, จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ แผนธุรกิจ และแผนการเงิน ให้ผู้บริหาร หน่วยงานภายใน และภายนอก งานประเมินผลภาพรวมธนาคาร : วิเคราะห์ แล…ลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ : ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อให้การจัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการ ดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของธนาคารเสร็จสิ้นตามกำหนด และเป็นไปอย่างเหมาะสม, จัดทำข้อมูลให้แก่ สคร. เพื่อประกอบการพิจารณาผลการดำเนินงาน การพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น และข้อมูลอื่นๆ ตามที่ สคร. ร้องขอ, ดำเนินการต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนเกณฑ์ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ, จัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผล QUALIFICATIONS วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหา…

21 August 2015 | 7:58 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments